Základní škola  při OLÚ Moravskoslezské sanatorium v Metylovicích

Základní škola (odloučené pracoviště) zajišťuje vzdělávání žákům, kteří jsou v Odborném léčebném ústavu Metylovice – Moravskoslezském sanatoriu, p.o. na léčebném pobytu.

Ve  škole  jsou  3 třídy (s  PC vybavením, interaktivní tabulí a dataprojektorem), ve kterých se vzdělávají žáci 1. - 9. ročníku. Žáci se učí 3 – 4 vyučovací hodiny denně. Výuka je individualizovaná, učitelé vycházejí z požadavků, které jim zasílají kmenové školy před nástupem žáka na léčebný pobyt.

Při ukončení  léčebného  pobytu  žáka  je vyučujícími  zpracována  hodnotící  zpráva o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání, která je zasílána na kmenovou školu žáka.

Jsou  vyučovány  dva  cizí  jazyky – anglický  a německý. Individuální výuka je poskytována také dětem s neurologickým onemocněním přímo na neurologickém oddělení. V odpoledních hodinách zajišťuje volnočasový program žáků školní klub. Mohou se zde také připravovat na vyučování.